Jesteś tutaj

Nabór do projektu "Droga do sukcesu"

Logo Droga do sukcesuMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż rozpoczął nabór do III EDYCJI projektu „Droga do sukcesuw ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

                                           

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej.

Grupą docelową projektu jest 60 osób (kobiet i mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej spełniających następujące kryteria :

  1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

  2. zamieszkujące na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska

  3. wyrażające zgodę na udział w projekcie

  4. osoby z niepełnosprawnością

  5. będące klientami MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej

  6. osoby pozostające bez zatrudniona ( bezrobotne, nieaktywne zawodowo) 7. rolnicy posiadający status osoby bezrobotnej

 

W 2020 roku do projektu zostanie zrekrutowanych 20 osób (kobiet i mężczyzn).

W ramach ścieżki reintegracji będzie wykorzystany katalog instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym i zawodowym w postaci m.in.: treningów, warsztatów, indywidualnych konsultacji ze specjalistami (psychologiem, prawnikiem, specjalistą ds. wykluczenia cyfrowego), szkoleń/kursów zawodowych, indywidualnych i grupowych spotkań z doradcą zawodowym, trzymiesięcznych staży zawodowych poprzedzonych badaniami lekarskimi. Zaplanowane formy wsparcia dostosowane zostaną do indywidualnych potrzeb osób uczestniczących w projekcie.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE!!!

ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA  04 WRZEŚNIA 2020 roku

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu oraz jego realizacji można uzyskać w Biurze Projektu  pok. nr 18, I piętro

MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej

Poniedziałek: 8:30-16:30

Wtorek - Piątek: 07:30-15:30

oraz pod numerem telefonu 14/6578383

 

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej