Jesteś tutaj

Ostatnie dni składania wniosków o dodatek osłonowy za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r.

 

Przypominamy, że zgodnie z zapisem art. 2 ust. 9a ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023r. poz. 759 z późn.zm.) termin złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za okres od 01.01.2024  do 30.06.2024r upływa z dniem 30-04-2024r.

Nadmienia się, że dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

W związku z powyższym osoby zainteresowane ubieganiem się o dodatek osłonowy za okres od 01-01-2024r. do 30-06-2024r. powinny złożyć wniosek w powyższym terminie, gdyż wnioski złożone po 30-04-2024r. pozostawione zostaną bez rozpoznania.
Wnioski o dodatek osłonowy należy składać w formie tradycyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 15 A, lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP-wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego (adres skrytki: /MGOPSDT/SkrytkaESP).

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego dostępne są na stronie internetowej

http://www.mopsiwr.pl/aktualnosci/dodatek-os%C5%82onowy-2024-nowy-wz%C3%... lub udzielane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej bądź pod nr tel. 14 657-83-83 lub 571-336-500.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej