Jesteś tutaj

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024r.

                                                                                                                                                                                                  Flaga Polski i godło

     Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań określonych w art. 17 ust. 2 pkt 2a oraz w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.) oraz Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024r. Na podstawie umowy Nr 374/OPS/2024 z dnia 21 maja 2024 roku zawartej z Wojewodą Małopolskim uzyskano dotację w łącznej kwocie 78 378,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych), w tym kwotę:

  1. 53 941,00 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych) z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 17 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich - Moduł I.

  2. 24 437,00 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych) z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizację programów osłonowych - Moduł II.

     Celem programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 jest wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich oraz wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

     Program zakłada realizację dwóch Modułów:

  1. Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmują swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

  2. Moduł II, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach Modułu II gmina uzyskała wsparcie finansowe na dofinansowanie do kosztów użytkowania opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w 2022r.

     W ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024r. Moduł I seniorzy z Gminy Dąbrowa Tarnowska mogą skorzystać z pomocy w formie usług sąsiedzkich. Zakres usług sąsiedzkich obejmuje pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w szczególności:

1) usługi z zakresu zaspokojenia codziennych potrzeb bytowych:
a) czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków;
b) czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów, donoszenie opału i palenie w piecu;
c) czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych;

2) usługi z zakresu opieki higienicznej - pielęgnacyjnej:
a) czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, czesanie, mycie, kąpiel;
b) pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej;
c) zmianę bielizny pościelowej;
d) zmiana pampersa;
e) zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń;

3) usługi w zakresie zapewnienia kontaktów z otoczeniem:
a) czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, prowadzenie rozmów;
b) czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z najbliższego otoczenia osoby uprawnionej i społecznością lokalną;
c) czynności wspomagające uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

      Usługi są realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z pomocy. Udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc może być udzielana również z urzędu. Przyznanie lub odmowa przyznania pomocy w formie usług, a także całkowite lub częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi, następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Koszt jednej godziny usług określany jest w umowach zawartych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska z wykonawcami usług. Opłata za usługi jest wnoszona w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy wskazany w decyzji przyznającej usługi w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi. Wymiar usług sąsiedzkich nie może przekraczać 20 godziny miesięcznie.

     W ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II Senior otrzymuje urządzenie – "opaskę bezpieczeństwa”, które jest obsługiwane przez 24 godziny na dobę przez centralę monitoringu - zapewniające nadzór, rejestrujące i przyjmujące zgłoszenia alarmowe przesyłane przez sygnał SOS z "opaski bezpieczeństwa”, co pozwoli na podjęcie konkretnych i adekwatnych czynności. W zależności od sytuacji po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy Seniorowi. Może prosić m. in. o pomoc kogoś z otoczenia, pracownika socjalnego czy opiekunki środowiskowej
z Ośrodka Pomocy Społecznej. Urządzenia ,,opaski bezpieczeństwa” są wyposażone m. in. w przycisk bezpieczeństwa SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, funkcje monitorujące podstawowe funkcje życiowe - puls, saturację, pomiar ciśnienia, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centralę opieki.

      Beneficjentami programu są mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska w wieku 60 lat i więcej, którzy prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Udzielenie wsparcia w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego, nie jest przyznawane także na drodze decyzji administracyjnej.
     Dzięki programowi „Korpus Wsparcia Seniorów”na rok 2024, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, seniorzy Gminy Dąbrowa Tarnowska otrzymują pomoc m. in. w czynnościach dnia codziennego oraz zyskują większe poczucie bezpieczeństwa.

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej