Jesteś tutaj

Projekt "DROGA DO SUKCESU" zakończony sukcesem

                                                                             Logo ue małopolska efs

Logo Droga do sukcesuProjekt pn. „Droga do sukcesu”, realizowany był w okresie 3 września 2018 roku - 31 sierpnia 2021 roku w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska poprzez aktywizację społeczną i zawodową. Grupę docelową projektu stanowiły osoby pracujące, bezrobotne , bierne zawodowo, rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska. W projekcie wzięło udział 60 uczestników – kobiet i mężczyzn. Przeprowadzono 60 Diagnoz Indywidualnych Potrzeb (IPD). Podpisano z UP 60 kontraktów socjalnych, których realizację nadzorował zatrudniony w ramach projektu - pracownik socjalny. W okresie trzech lat UP zostali objęci następującymi formami wsparcia:

  1. Aktywna integracja o charakterze społecznym

- poradnictwo psychologiczne: 300 godzin spotkań indywidualnych i 144 godziny poradnictwa

grupowego dla 60 UP;

- warsztaty kompetencji cyfrowych - łącznie 300 godzin dla 60 UP;

- poradnictwo prawne – 240 godzin spotkań indywidualnych dla 60 UP;

- trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie stacjonarnej łącznie 120 godzin dla

59 uczestników trzech edycji;

- trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie wyjazdowej

- warsztaty kompetencji rodzicielskich w formie stacjonarnej – 120 godzin spotkań grupowych

dla 42 uczestników trzech edycji;

- warsztaty kompetencji rodzicielskich w formie wyjazdowej

W przypadku samotnych matek i opiekunów osób zależnych została zapewniona opieka nad podopiecznymi na czas uczestnictwa w zajęciach z psychologiem, prawnikiem, informatykiem - zatrudniona opiekunka do dzieci.

 

  1. Aktywna integracja o charakterze zawodowym dla 30 UP:

- spotkania indywidualne z doradcą zawodowym – łącznie 330 godzin ;

- warsztaty grupowe z zakresu rynku pracy- 60 godzin dla 20 UP I i II edycji projektu;

- szkolenia / kursy zawodowe dla 21 UP;

- staże zawodowe poprzedzone badaniami lekarskimi dla 18 UP.

Ponadto po zakończeniu udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia 13 UP zostało zatrudnionych na umowy o pracę w wymiarze min. ½ etatu na czas określony 3 m-ce.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy podnieśli swoje kompetencje społeczne, rodzicielskie, zwiększyli motywacje do działania i wiarę we własne możliwości, podnieśli kwalifikacje zawodowe, a docelowo część osób zdobyła zatrudnienie. Ponadto w ramach zachowania trwałości projektu po zakończeniu jego realizacji pracownik socjalny został zatrudniony w MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej.

Projekt zakończył się pełnym sukcesem. Wszystkie założone we wniosku wskaźniki zostały osiągnięte.

 

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej