Jesteś tutaj

Projekt socjalny „Samotny rodzic – superbohater”

Flaga Polski oraz godło

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w 2022r., w  ramach  działań mających na celu rozwój pomocy społecznej realizuje działania

w następującym obszarze:

- I.3. projekty socjalne mające na celu rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin", poprzez realizację projektu socjalnego "Samotny rodzic -superbohater".

-VI. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z wyłączeniem remontów.

Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu                          i dostępności dotychczas realizowanych usług, zgodnie z przedłożonym we wniosku opisem działań.

Całkowity  koszt zadania wynosi 40 784.00 zł.

Powyższe zadania dofinansowane są z budżetu państwa na podstawie umowy Nr 244/OPS/2022 zawartej z Wojewodą Małopolskim z dnia 23.05.2022 r. w łącznej wysokości 31 004,00 zł, z czego dofinansowanie na projekt socjalny „Samotny rodzic-superbohater” w wysokości 15 484,00 zł, oraz na dofinansowanie na zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w wysokości 15 520,00 zł. Kwota wkładu własnego w wysokości 9 780,00 zł.

Projekt socjalny „Samotny rodzic – superbohater”

Celem głównym projektu jest nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców samotnie wychowujących dzieci, zwiększenie kompetencji rodzicielskich oraz wzmocnienie więzi i pozytywnych relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem.

Projekt skierowany jest do 10 rodzin ( 30 osób w rodzinach) z terenu miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska.

Projekt realizowany jest od 01.06.2022r. do 31.12.2022r.

W ramach projektu socjalnego  uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

Warsztaty kompetencji rodzicielskich

Spotkanie grupowe i spotkanie indywidualne z psychologiem dla dzieci i rodziców, podczas których rodziny zdobędą wiedzę w nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych stosowanych do zaistniałej sytuacji, korygowaniu nieprawidłowych nawyków i zastąpienie ich nawykami adekwatnymi do sytuacji, uzyskaniu umiejętności, kompetencji    i wiedzy społecznej.

Warsztaty artystyczne

Udział w warsztatach  pozwoli rodzicom i dzieciom spędzić  wspólnie  czas wolny, pogłębią  kontakt  fizyczny i emocjonalny rodzic-dziecko. Pozwolą rodzicom na obserwację własnego dziecka podczas zajęć z rówieśnikami w grupie, pozwolą rozwijać talenty, pobudzać wyobraźnię, rozbudzać zainteresowania.

Przewidywane efekty:

- wzmocnienie więzi emocjonalnych rodzic-dziecko,

-kształtowanie rozwoju fizycznego, zmysłowego, i emocjonalnego dziecka,

- zdolność do rozwoju i samorealizacji,

- umiejętność przezwyciężania nawyków myślowych, wrażliwość na los drugiego człowieka.

Trener kulinarny prowadzący  warsztaty żywieniowe

W ramach prowadzonych warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą zasad racjonalnego żywienia, pozwalające nabyć umiejętności dotyczące wyborów produktów spożywczych oraz planowania zdrowej diety. Uświadomienie roli posiłków w codziennej diecie w odniesieniu do zaleceń żywieniowych.

Pielęgniarka środowiskowa

 Spotkania te obejmą edukację zdrowotną pod kątem profilaktyki z zakresu higieny     osobistej, zwalczania wszawicy, próchnicy zębów oraz szczepień dzieci. Rodzice zdobędą wiedzę jak reagować podczas objawów choroby u dzieci, gorączki. Na jakie symptomy zwracać uwagę podczas rozwoju dzieci.

Przewidywane efekty:

- poszerzenie wiedzę w zakresie higieny, pielęgnacji dzieci,
- poszerzenie wiedzy na temat objawów chorobowych,
- zdobycie wiedzy o udzielaniu pomocy przedlekarskiej  w nagłych przypadkach,
- poszarzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa dzieci, warunków sanitarnych.

Doradca zawodowy

W ramach prowadzonych spotkań  uczestnicy będą mogli zdobyć informację na temat bazy ofert pracy w oparciu o indywidualne predyspozycje, zdobyć wiedzę jak podnosić swoje  kwalifikacje zawodowe, jak skutecznie poruszać się po rynku pracy oraz jakie są realizowane projekty skierowane do osób bezrobotnych.

Przewidywane efekty:
- umiejętność poruszania się po rynku pracy,
-umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych,
-zwiększenie poczucia własnej wartości i samooceny
- podniesienie poziomu motywacji w poszukiwaniu zatrudnienia,- wzrost odpowiedzialności za własne życie.

Spotkanie z psychoterapeutą

W ramach prowadzonych spotkań rodzice zapoznają się z zagrożeniami dla dzieci, jakie pojawiają się w cyberprzestrzeni. Dowiedzą się czym jest uzależnienie od telefonu, komputera, Internetu, jakie są główne przyczyny uzależnienia od komputera i Internetu, czym grozi uzależnienie jakie są jego skutki. Zdobędą wiedzę jak zapobiegać, jaką profilaktykę stosować, aby nie dopuścić do uzależnienia.

Przewidywane efekty:
- poszerzenie wiedzy o potencjalnych zagrożeniach w cyberprzestrzeni,
- zdobycie wiedzy dot. umiejętnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego wspólnie z dziećmi,
- zdobycie wiedzy jak przeciwdziałać uzależnieniom u dzieci od komputera, Internetu.
-jak prawidłowo reagować na niepokojące zachowania dzieci
|- zdobycie wiedzy, gdzie i jak szukać pomocy.

Spotkanie z ratownikiem medycznym

Edukacja w zakresie prawidłowego reagowania i zachowania się w przypadku problemów zdrowotnych dzieci oraz innych członków rodziny.

W ramach projektu socjalnego odbędzie się spotkanie integracyjne dla wszystkich uczestników projektu socjalnego.

Projekt socjalny „Samotny rodzic-superbohater” wzmocni więzi emocjonalne pomiędzy rodzicami a dziećmi dzięki zastosowanym formom wsparcia. Uczestnicy projektu odkryją          w sobie oraz zdobędą nowe, potrzebne w dalszym życiu kompetencje pomagające w pełnieniu właściwych ról rodzica oraz dziecka na co dzień. Ponadto projekt umożliwi opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności niezbędnych do utrzymania dobrych kontaktów i relacji z dzieckiem. Poznanie i zrozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka, świadomość własnych celów i wychowania, umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań, naukę rozmawiania o uczuciach, podnoszenie kompetencji wychowawczo-rodzicielskich, budowanie poprawnych relacji rodzic-dziecko Działania zaproponowane w projekcie mają na celu wyposażyć jego uczestników w niezbędne umiejętności radzenia sobie                     z codziennymi trudnościami, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Rozszerzyć przygotowanie zawodowe w celu podniesienia zdolności samodzielnego poruszania się na rynku pracy. Podnieść poziom wiedzy rodziców na temat problemów zdrowotnych u dzieci, po to aby móc właściwie reagować i zapewnić adekwatną pomoc. Wyuczenie odpowiedzialności oraz zrozumienie istoty prawidłowego odżywiania się zarówno w rodzicach jak i dzieciach w celu dbania o swoje zdrowie. Wzmocnienie zdolności samorealizacji i pokonywania trudności dnia codziennego poprzez aktywne poszukiwanie i kreatywne działanie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny realizował będzie następujące działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Zakup i instalacja urządzeń do obsługi osób słabosłyszących:
- rozpoznanie i wybór optymalnego systemu pętli indukcyjnej
- zakup i montaż wraz z przeszkoleniem pracowników do obsługi pętli indukcyjnej
- zakup i montaż tyflomap
- montaż poręczy w windzie

Dzięki zakupowi i montażowi tyflomap osoby niewidome i słabowidzące będą mogły mieć możliwość poznania, jak wygląda bliższa i dalsza przestrzeń w ośrodku pomocy społecznej oraz szansę orientowania w jego otoczeniu.

Pętla indukcyjna pomaga słyszeć lepiej i więcej w trudnych warunkach - tam, gdzie panuje hałas, szum. Pętla indukcyjna niweluje zakłócenia w odbiorze dźwięków przez aparaty słuchowe i implanty, dzięki czemu osoba słabosłysząca może dobrze zrozumieć to, co słyszy.

 

 

 

 

 

 

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej