Jesteś tutaj

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

                            

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

                             

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Powyższa pomoc może być również przyznana osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym np. pielęgniarkę, psychologa, pedagoga, logopedę, pracownika socjalnego, terapeutę zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, rehabilitanta.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują następujące obszary wsparcia:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

– samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

– dbałość o higienę i wygląd,

– utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

– wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

– korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

– pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

– ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

– doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

– kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

– współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

– w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,

– w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

– w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

– w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,

– w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,

– w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

– nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,

– pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

– zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;

2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146):

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

4) pomoc mieszkaniowa, w tym:

a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.

Osoby wymagające pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych mogą zgłaszać chęć skorzystania z tej formy pomocy:

- osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 15A,33-200 Dąbrowa Tarnowska,

- telefonicznie, dzwoniąc do ośrodka pod numer 14 657 83 83 lub  571 336 500 lub e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl,

- pisemnie, wysyłając korespondencję na adres ośrodka, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska lub e-PUAP adres skrytki:/MGOPSDT/SkrytkaESP,

- skorzystać z pomocy osoby bliskiej, zaprzyjaźnionej, która osobiście w MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawi potrzebę wsparcia danej osoby w formie specjalistycznych usług opiekuńczych wskazując podstawowe dane do kontaktu.

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Jeśli chcesz otrzymać pomoc, przedstaw pracownikowi socjalnemu swoją trudną sytuację i przygotuj:

1. dokument potwierdzający twoją tożsamość (dowód osobisty, paszport lub inny),

 

2. dokumenty, które poświadczają twoje dochody np: decyzję lub ostatni odcinek na podstawie, której otrzymywane są świadczenia np: emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, emeryturę pomostową, rentę socjalną,

 

3. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia, które dostajesz, bo jesteś np: zatrudniony, pracujesz na umowę zlecenia, umowę o dzieło lub umowę agencyjną,

 

4. dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną, uzasadniające potrzebę przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych,

 

5. inne dokumenty (zależnie od sytuacji twojej i rodziny), które mogą mieć wpływ na prawo do świadczeń.

 

Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych poprzedzone jest: przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego czy czasowego pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Wywiad dotyczy nie tylko osoby ubiegającej się o pomoc ale również osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, a także członków najbliższej rodziny (rodziców lub dzieci czy też rodzeństwa).

W trakcie przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny ma prawo: żądać złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym rodziny. Odmowa złożenia tego rodzaju oświadczenia jest podstawą do negatywnego rozpatrzenia wniosku. Formularz wywiadu środowiskowego jest wypełniany przez pracownika socjalnego. Po zakończeniu wywiadu jest on przedstawiany do podpisu osobie składającej wniosek. Złożenie podpisu oznacza, iż wnioskodawca potwierdza zgodność danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.

Niewyrażenie zgody, przez osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej bądź też korzystające już ze świadczeń na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub na jego aktualizację  stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o jego przyznaniu lub też wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne: odpłatność liczona jest za 1 godzinę świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych. Wysokość opłaty jest uzależniona od posiadanego dochodu, jako osoby ubiegającej się o taką pomoc, oraz od dochodów członków rodziny.

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej