Jesteś tutaj

Spotkanie organizacyjne dla Uczestników Projektu "Droga do Sukcesu" dotyczące aktywizacji zawodowej

 

Uczestnicy Projektu „Droga do sukcesu”, którzy zakwalifikowali się do usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym spotkali się w dniu 22 stycznia 2020r. na spotkaniu organizacyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej z realizatorami projektu.

W spotkaniu organizacyjnym wzięli udział członkowie Zespołu Projektowego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju. Uczestników Projektu powitała Pani Katarzyna Hałun – Dyrektor MOPSiWR, która pełni nadzór nad realizacją całego projektu. Poinformowała osoby aktywizowane zawodowe o zasadach projektu, m. in. na czym polega usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym oraz jakie możliwości niesie ze sobą udział w projekcie. Jednocześnie zapewniła wszystkich Uczestników Projektu o wsparciu ze swojej strony.

Pierwszym etapem wsparcia w ramach projektu będzie Diagnoza potrzeb każdego Uczestnika. W ramach ścieżki Uczestnicy Projektu zostaną objęci indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego, który zdiagnozuje bariery zawodowe. Diagnoza taka obejmuje skonstruowanie planu wychodzenia z bierności zawodowej, identyfikację przyczyn oddalenia się od rynku pracy, a także diagnozę potrzeb na podstawie przeprowadzonych rozmów i analizie dokumentów dotyczących kwalifikacji i umiejętności, teście preferencji i wiedzy o rynku pracy.

Na podstawie indywidualnych spotkań, doradca wraz z Uczestnikiem Projektu opracuje Indywidualny Plan Działania, który będzie na bieżąco aktualizowany wraz ze zmieniającą się sytuacją Uczestnika. Kolejnym etapem pracy UP z doradcą będzie udział Uczestników w cyklu pięciu warsztatów z doradcą zawodowym. Uczestnicy Projektu zostaną przygotowani do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, tj. nauczą się opracowywać CV, pisać listy motywacyjne oraz zostaną przygotowani do rozmów z pracodawcą. Każdy Uczestnik Projektu dostanie opracowany program szkoleń/kursu i/lub stażu zawodowego, które umożliwią im nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Podczas szkoleń oraz stażów będą wypłacane uczestnikom stypendia w kwocie zgodnej z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020.

Podczas spotkania organizacyjnego z doradcą zawodowym osoby biorące udział w projekcie mogli usłyszeć odpowiedź na nurtujące ich pytania związane z zaangażowaniem się w kursy oraz staże. Omówiono poszczególne etapy, przedstawiono wstępne możliwości odbycia szkoleń i kursów, a także zapewniono o objęciu pośrednictwem pracy. Jednocześnie z każdym Uczestnikiem Projektu doradca zawodowy przeprowadził oraz ustalił terminy indywidualnych spotkań.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz jego realizacji można uzyskać w Biurze Projektu w MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej, pok. nr 18 I piętro:

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek - Piątek: 07:
30-15:30
oraz pod numerem telefonu (14) 657-83-83

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej