Jesteś tutaj

Usługi sąsiedzkie świadczone dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska

Jesteś osobą w wieku 60 lat i więcej, która ma problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia ??

Prowadzisz samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkasz z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić Ci wystarczającego wsparcia ??

Skorzystaj z nowej formy wsparcia jaką są usługi sąsiedzkie !!

Usługi sąsiedzkie świadczone dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej zachęca do skorzystania z nowej formy wsparcia jaką są usługi sąsiedzkie.

1. Usługi sąsiedzkie są formą usług opiekuńczych, po raz pierwszy w bieżącym roku świadczonych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

2. Osobami uprawnionymi do korzystania z usług sąsiedzkich są osoby w wieku 60 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska docelowo planuje się uruchomić 10 środowisk pomocy sąsiedzkiej. Wymiar usług sąsiedzkich nie może przekraczać 20 godzin miesięcznie.

Pomoc w formie usług sąsiedzkich może stanowić uzupełnienie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zakres usług sąsiedzkich obejmuje:

1) usługi z zakresu zaspokojenia codziennych potrzeb bytowych:

a) czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków;

b) czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów, donoszenie opału i palenie w piecu;

c) czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych;

2) usługi z zakresu opieki higienicznej - pielęgnacyjnej:

a) czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, czesanie, mycie, kąpiel;

b) pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej;

c) zmianę bielizny pościelowej;

d) zmiana pampersa;

e) zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń;

3) usługi w zakresie zapewnienia kontaktów z otoczeniem:

a) czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, prowadzenie rozmów;

b) czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z najbliższego otoczenia osoby uprawnionej i społecznością lokalną;

c) czynności wspomagające uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

 

Sposób udzielania pomocy w ramach usług sąsiedzkich wygląda w taki sam sposób jak przy realizacji usług opiekuńczych, przy zastosowaniu procedur przyznania świadczeń z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz wydanie decyzji o przyznaniu usług sąsiedzkich).

 

Usługi są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc może być udzielana również z urzędu.

Koszt jednej godziny usług określany jest w umowach zawartych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska z wykonawcami usług. Odpłatność za usługi uzależniona jest od dochodu osób ubiegających się o ich przyznanie:

·osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 albo 2 ustawy o pomocy społecznej, które aktualnie wynosi 776 zł dla osoby samotnej i 600 zł na osobę w rodzinie, nie ponoszą odpłatności,

·osoby, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy o pomocy społecznej ponos odpłatność w granicach określonych poniższą tabelą:

 

Dochód na osobę przewyższający kryterium dochodowe określone
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w %

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi dla:

Osoby samotne
i osoby samotnie gospodarujące

Osoby w rodzinie

powyżej 100% -130%

5

10

powyżej 130% -150%

10

15

powyżej 150% - 200%

20

30

powyżej 200% - 250%

40

60

powyżej 250% - 300%

60

80

powyżej 300% - 350%

80

100

powyżej 350%

100

100

 

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej, osobą wykonującą usługi sąsiedzkie może być osoba, która:
· jest pełnoletnia;
· nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
· nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzki;
· złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
· zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
· ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
· została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
· została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Osobom, które nie ukończyły szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, MOPSiWR jako realizator usługi zorganizuje takie szkolenie.

Osoby zainteresowane korzystaniem z usług sąsiedzkich, a także osoby zainteresowane świadczeniem usług sąsiedzkich proszone są o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej

· w siedzibie Ośrodka przy ul. Kościuszki 15 A, lub

· telefoniczny pod numerem telefonu 14 6578383.

Powyższe zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa w formie dotacji celowej, w związku z realizacją zadań określonych w art. 17 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.
Zadane to realizowane jest w ramach Modułu I Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, w związku z podpisaną w dniu 21.05.2024 r. umową. Na realizację zadania Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała dofinansowanie w wysokości 53 941,00 ( słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych).

 

Flaga Polski i godło

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej