Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony mopsiwr.pl

Wstęp deklaracji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej mopsiwr.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://mopsiwr.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Dane teleadresowe jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Kościuszki 15a

33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks)

e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl

NIP 871-102-06-10

REGON 005707810


Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (PDF 2.48 MB) - tekst łatwy do czytania (ETR - Easy-to-read)


Zgodność

Strona internetowa mopsiwr.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Opublikowane treści w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości:
  • Opublikowane materiały multimedialne takie jak zdjęcia mogą nie posiadać dodatkowych opisów;
  • Opublikowane dokumenty w postaci plików PDF zawierających zeskanowaną treść dokumentów nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu;
  • Artykuły zamieszczone w formie wstawionego zdjęcia w treści dokumentu nie są przeszukiwalne;

Strona internetowa jest zgodna częściowo z standardami WCAG 2.0/2.1 na poziomie A/AA;

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona mopsiwr.pl.pl posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony

Wyniki przeprowadzenia oceny dostępności strony internetowej

Ocenę dostępności w zakresie dostosowania strony internetowej do standardów WCAG 2.0/2.1 na poziomie A/AA przeprowadzono za pomocą ogólnodostępnych walidatorów, które weryfikują wybrane elementy strony internetowej i badają ich zgodność z przyjętymi standardami.

Przeprowadzona walidacja bezpłatnym narzędziem zewnętrznym wraz z wynikami walidacji:

Category

Pages

Benchmark

Overall Quality

16% pages have critical issues

6 pages with quality issues

16% have issues, worse than average

Errors

3% pages have critical issues

1 pages with broken links or other errors

3% have issues, better than average

Accessibility

16% pages have critical issues

6 pages with accessibility problems

16% have issues, better than average

Compatibility

0 pages with browser specific issues

0% have issues, better than average

Search

16% pages have critical issues

6 pages with search engine issues

16% have issues, worse than average

Standards

16% pages have critical issues

6 pages have W3C standards issues

16% have issues, better than average

Usability

16% pages have non-critical issues

6 pages with usability issues

16% have issues, worse than average

Totals

40 pages and files checked

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Stefańczyk

e-mail: a.stefanczyk@mopsiwr.pl

Telefon: 146578383

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem Ośrodka znajduje się parking na którym wyznaczone zostały 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Poziom parteru jest na poziomie gruntu dlatego można z łatwością dostać się do budynku.

Dostęp do pierwszego piętra zapewniony jest przy pomocy dźwigu osobowego znajdującego się wewnątrz budynku po lewej stronie schodów (wejście od parkingu). Na parterze znajduje się Dziennik Podawczy. W budynku znajdują się na obu poziomach umywalki i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej