Jesteś tutaj

Przemoc

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz powoływane są Grupy Robocze.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów prezentujących różne dziedziny, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zsynchronizowania i wypracowania standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.

Do pracy z konkretną rodziną powoływane są grupy robocze, w skład których wchodzą osoby bezpośrednio pracujące z konkretną rodziną lub znające jej sytuację. Skład grup roboczych może zmieniać się w zależności od bieżącej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Zadaniem grupy roboczej jest opracowanie planu pomocy i taki podział zadań między jej członków, by praca z rodziną przyniosła jak najlepsze efekty. Głównym celem pracy przedstawicieli służb w ramach grup roboczych jest zatrzymanie zjawiska przemocy występującej w danej rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej powołanego Zarządzeniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 23 czerwca 2020r. Nr 158.562.2020


Przewodnicząca:

Ewa Ząbkowska – specjalista pracy socjalnej - przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny

Zastepca Przewodniczącej

Edyta Węc – specjalista pracy socjalnej - przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny

Monika Chajm – specjalista pracy socjalnej - przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny

Członkowie :

Katarzyna Sękowska – prokurator - przedstawicielka Prokuratury

Teresa Wężowicz - pielęgniarka środowiskowa - przedstawicielka Ochrony Zdrowia

Anna Bystrowska - kurator Sądowy - przedstawicielka Sądu Rejonowego

Halina Sarat - przedstawicielka Organizacji Pozarządowej

Agata Kaczor – przedstawicielka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Mateusz Cygan – kierownik rewiru dzielnicowych KPP – przedstawiciel Policji

Paweł Golemo - Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3


Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej lub jesteś świadkiem przemocy domowej :

zgłoś się do pracownika socjalnego odpowiedzialnego za rejon zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania lub do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ewentualnie do dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.- Artykuły

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej