Jesteś tutaj

Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Dziale Świadczeń

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I WSPARCIA RODZINY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

I. Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

II. Stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Dziale świadczeń
Wymiar etatu: pełny – 40 godzin tygodniowo
Forma zatrudnienia: Pierwsza umowa o pracę na czas określony od lipca 2018r. do 31.12.2018r.
z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony bez ogłaszania dodatkowego naboru.

III. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne (oświadczenie).
 4. Wykształcenie – wyższe preferowane o specjalności: prawo ,administracja
 5. Znajomość specyfiki pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem ,dodatki mieszkaniowe i energetyczne, zasiłki dla opiekunów, postępowanie wobec dłużników).
  Staż pracy poświadczony co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym w administracji samorządowej
 6. Znajomość odpowiednich przepisów prawa, dotyczących wykonywania zadań na stanowisku Inspektora , w szczególności wynikających z:
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego , ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniui wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, ustaw z z dnia28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra komunikacja interpersonalna, kreatywność, sumienność , rzetelność.
 2. Umiejętność analizy dokumentów.

V. Zakres najważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Obsługa Klientów w/w świadczeń.
 2. Udzielanie kompetentnych informacji z zakresu w/w świadczeń.
 3. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków wraz z dokumentacją o przyznanie w/w świadczeń.
 4. Prowadzenie dokumentacji osób korzystających z w/w świadczeń m.in.: prowadzenie rejestrów i ewidencji osób korzystających ze świadczeń.
  1. kompletowanie niezbędnych dokumentów,
  2. pobieranie informacji z Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia
  3. prowadzenie korespondencji między instytucjami i czuwanie nad jej bieżącym i terminowym przepływem,
 5. Ustalanie prawa do w/w świadczeń i prowadzenia postępowania administracyjnego w ich zakresie.
 6. Opracowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu w/w świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przetwarzanie danych osób korzystających z w/w świadczeń w komputerowej bazie danych.
 8. Prowadzenie postępowania w sprawie koordynacji systemów Zabezpieczenia Społecznego.
 9. Prowadzenie postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.
 10. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
 11. Sporządzanie sprawozdań ze świadczeń rodzinnych.

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

Miejscem pracy na stanowisku inspektora w Dziale Świadczeń jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny, ul. Kościuszki 15a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Praca świadczona jest przez pięć dni w tygodniu od godziny: poniedziałek: od 8.30 do 16.30, wtorek-piątek: 7.30 do godz. 15.30. Stanowisko pracy Inspektora w Dziale Świadczeń wyposażone jest między innymi w komputer stacjonarny wraz z drukarką.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił w poprzednim miesiącu mniej niż 6%.

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys (CV), z własnoręcznym podpisem.
 2. List motywacyjny, z własnoręcznym podpisem.
  List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na ww. stanowisko zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 3. Kserokopie świadectw pracy( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem). lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy.
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,osoba zatrudniona o umowę o prace przedłoży oryginał.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

IX. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej lub przesyłać na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska z dopiskiem na kopercie "Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Dziale świadczeń" do dnia 12 lipca 2018 r. do godz. 10.00.

I. Etap :

W dniu 12.07.2018r. Komisja Rekrutacyjna dokona analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych kandydatów i wybierze te, które spełniają wymogi formalne niniejszego Konkursu. Osoby te przechodzą do II Etapu Konkursu, test/rozmowa kwalifikacyjna który odbędzie się w dniu 13.07.2018r. (piątek) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, w Sali nr 13-14 /Sala Konferencyjna/.

II Etap:

 1. z każdym z kandydatów spełniających wymagania zostanie przeprowadzony test z umiejętności przepisów obowiązujących na danym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.
 2. w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wyłania kandydata, spełniającego w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową liczy się data i godzina wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.
Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w BIP ,oraz tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

X. Informacje dodatkowe

Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać od Kierownika Działu Świadczeń telefonicznie 14 657 83 83 wew. 217 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. w poniedziałek w godzinach: od 8.30 do 16.30, od wtorku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej