Jesteś tutaj

Wynik przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Koordynatora Organizacyjnego Projektu Systemowego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp, tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 907), Zamawiający: Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług w zakresie: Pełnienia funkcji Koordynatora Organizacyjnego Projektu Systemowego: Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam! współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, złożona została jedna oferta:

Oferta Nr 1.

1.Halina Sarat, ul. Słoneczna 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Zamawiający zgodnie z art. 91. ust. 1 ustawy Pzp wybrał ofertę nr 1. Złożona oferta jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, oraz w kryterium „cena” i „doświadczenie wykonawcy” łącznie uzyskała maksymalną ilość 100 punktów.

Oferta nr 1:

Liczba pkt w kryterium CENA: 60,

Liczba pkt w kryterium DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY: 40,

Razem: 100 pkt

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Nie odrzucono żadnej oferty. Rozstrzygnięto w dniu 25.02.2014r.

Z up. BURMISTRZA
Włodzimierz Słomczyński
DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
W Dąbrowie Tarnowskiej

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej