Jesteś tutaj

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Krakowa dla Uczestników Projektu i ich rodzin

Logo UE Małopolska

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zorganizowanie jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Krakowa dla Uczestników Projektu i ich rodzin

w związku z realizacją: przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej projektu pn.: „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks)
Adres e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Krakowa dla uczestników projektu pn.: „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Krakowa dla uczestników projektu dla pn.: „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1.
Liczba uczestników: 15 dzieci (od 8 do 16 lat) oraz 10 rodziców i jeden wychowawca + 2 opiekunów.
Zleceniodawca może bez podania przyczyny zmniejszyć liczbę uczestników.
W ramach organizowanego wyjazdu integracyjnego Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia następujących świadczeń:

 1. Transportu uczestników wyjazdu integracyjnego;
 2. Pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych;
 3. Wyżywienia:
  1. obiad - (2-daniowy, deser) w restauracji na terenie Krakowa (w centrum miasta), dla wszystkich uczestników, w skład którego wchodzi: pierwsze danie - zupa 250ml/os, danie główne – ziemniaki lub frytki 300 g/os, porcja mięsa 150g/os, surówka - dwa rodzaje po 100g/os; deser – ciastko 100g/os (szarlotka/sernik); kawa 250 ml/os lub herbata 250 ml/os; woda mineralna 0.5 l/os;
  2. suchego prowiantu w autokarze: 3 dużych bułek białych 8 dkg z masłem, z wkładem – 4 dkg w postaci wędliny, sera, warzywami: sałata, pomidor, ogórek dla każdej z osób uczestniczących w wyjeździe oraz wody mineralnej 3x0.5l/os dla wszystkich osób uczestniczących w wyjeździe integracyjnym;
 4. Ubezpieczenia wyjazdu integracyjnego oraz wszystkich osób uczestniczących w wyjeździe integracyjnym;
 5. Zapewnienie opieki miejscowych przewodników w trakcie zwiedzania obiektów i miejsc, zgodnie z programem wyjazdu;
 6. Realizacji programu wyjazdu integracyjnego, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania;
 7. Pokrycie opłat wszystkich ujętych w programie biletów wstępu/wejść do zwiedzanych obiektów;
 8. Przygotowanie szczegółowego planu wyjazdu;

IV. OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z CPV:

85320000-8 - Usługi społeczne
55312000-0 - Ogólne restauracyjne usługi kelnerskie
92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin: 26.07.2018r.

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia zamówień uzupełniających.

VII. OFERTY WARIANTOWE ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. Wykonawcy nie mogą być powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, o czym Wykonawca oświadczy pisemnie.

IX. NA OFERTĘ SKŁADAJĄ SIĘ:

 1. Oferent składa formularz „OFERTA" wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
 2. Oferent poza formularzem „Oferta” składa:
  1. pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,
  2. przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zamiast upoważnienia o którym mowa powyżej mogą dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej w przypadku gdy umowa spółki jednoznacznie wskazuje na sposób reprezentowania spółki,
  3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym, załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
  4. szczegółowy program wyjazdu,
  5. oświadczenie, że Wykonawca dysponuje sprawnym technicznie pojazdem z klimatyzacją oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  6. potwierdzenie posiadanego doświadczenia (wykaz usług - załącznik nr 3) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. Wykonawca wykonał co najmniej trzy usługi polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdu dla minimum 15 osób zagrożonych wykluczaniem społecznym i objętych wsparciem w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
  7. materiały przedstawiające wygląd obiektów, informacje o położeniu, trasie dojazdu oraz opis dodatkowych atrakcji.
 3. Niedopuszczalne jest modyfikowanie treści zapytania (np. usuwanie poszczególnych pozycji) ani pozostałych załączników.

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ, ORAZ SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 1. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub e-mail.
 2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
 3. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu Zamawiającego:
  Mateusz Ryczek – Koordynator Projektu pod nazwą „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1.
  Adres e-mail: m.ryczek@mopsiwr.pl

XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy złożyć w: siedzibie Zamawiającego.
 2. Termin składania ofert upływa dnia: 13.07.2018r. godz. 14:00

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Oferent ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
 2. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie koszty oraz publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy (w tym obciążające Zamawiającego jako płatnika).
 3. Ofertę należy:
  1. doręczyć osobiście lub
  2. dostarczyć przesyłką pocztową na adres Zamawiającego lub
  3. przesłać zeskanowaną na adres email: sekretariat@mopsiwr.pl
 4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim.
 5. W przypadku gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone klauzulą:
  "Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i załączone do oferty jako odrębna część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały".
 6. Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (firmy), w obrocie prawnym muszą podpisać:
  1. druk „OFERTA",
  2. załączniki,
  3. w miejscach w których wykonawca naniósł zmiany (poprawki),

XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

 1. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.

XIV. KRYTERIA OCENY OFERT

Każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:
1. Kryterium 70% cena:
Cena powinna być podana w złotych polskich wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin / C0) x 70,
gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co – cena badanej oferty.
Maks. liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium cena wynosi 70.
2. Kryterium 30% doświadczenie Wykonawcy w organizacji i przeprowadzeniu wyjazdów dla minimum 15 osób zagrożonych wykluczaniem społecznym i objętych wsparciem w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie będą liczone wg następującego wzoru:
D = (Do / Dmax) x 30,
gdzie: D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Do – doświadczenie na podstawie liczby świadczonych usług badanej oferty.
Dmax – największe doświadczenie spośród ważnych ofert,
Maks. liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 30.

XV ODRZUCENIE OFERTY

 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania.

XVI. POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
 2. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 31 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją Projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom.
 3. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

Załączniki:

1. Formularz OFERTA
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Wykaz usług
4. Program wyjazdu integracyjnego
5. Wzór umowy

ZałącznikWielkość
Plik Zapytanie Ofertowe [ODT] wraz załącznikami159.71 KB

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej