Jesteś tutaj

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Twoja rodzina to siła - nie jesteś sam!

SKRÓCONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej z powiatu dąbrowskiego.

ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu są:

 •  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (lider partnerstwa), oraz
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu, Bolesław k. Dąbrowy Tarnowskiej 68, 33-220 Bolesław (partner), oraz
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie, Mędrzechów 434, 33-221 Mędrzechów (partner), oraz
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz (partner), oraz
 • Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Szczucinie, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin (partner), oraz
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie, Gręboszów 137, 33-260 Gręboszów (partner), oraz
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie, ul. Długa 18, 33-201 Olesno (partner),

w imieniu i na rzecz których postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Twoja rodzina to siła - nie jesteś sam!” z dnia 28 stycznia 2013r. oraz pełnomocnictwa z dnia 31.12.2009r.

Wszelką korespondencję w sprawie postępowania należy adresować do:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
telefon: 14 642 29 15, faks; 14 642 29 15
e-mail: mgops_d@poczta.onet.pl

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest również w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej (www.dabrowatar.pl), dostępnego pod adresem http://bip.malopolska.pl/umdabrowatarnowska/Article/id,256033.html

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 207.000 euro, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp, tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 907)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu następujących kursów zawodowych:

 1. Kurs obsługi kas fiskalnych (30 godzin) - dla 1 Uczestnika Projektu
 2. Kurs opiekunki społecznej dzieci i osób starszych z modułem pierwszej pomocy (150 godzin) - dla 17 Uczestników Projektu
 3. Kucharz małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych (120 godzin, w tym min. 80 godz. praktycznych) - dla 14 Uczestników Projektu
 4. Kucharz małej gastronomii (90 godzin, w tym min. 60 godz. praktycznych) - dla 14 Uczestników Projektu
 5. Kurs bukieciarstwa i aranżacji roślinnych (60 godzin) - dla 4 Uczestników Projektu
 6. Kurs florystyki z obsługą kas fiskalnych (90 godzin) - dla 1 Uczestnika Projektu
 7. Kurs kosmetyczny (60 godzin) - dla 2 Uczestników Projektu
 8. Kurs fryzjerski (50 godzin) - dla 4 Uczestników Projektu
 9. Kurs nowoczesnego handlowca z obsługą komputera i kasy fiskalnej (90 godzin) - dla 4 Uczestników Projektu
 10. Kurs prawa jazdy kat. B – dla 17 Uczestników Projektu (w ramach usługi, Uczestnik Projektu będzie miał opłacony 1 egzamin państwowy, łącznie 60 godz. w tym część praktyczna 30 godzin zegarowych, część teoretyczna 30 godz. lekcyjnych)
 11. Kurs prawa jazdy kat. C – dla 2 Uczestników Projektu (łącznie 50 godz. w tym część praktyczna 30 godzin zegarowych, część teoretyczna 20 godz. lekcyjnych),
 12. Kurs operatora koparko – ładowarki (176) - godzin dla 1 Uczestnika Projektu
 13. Kurs ABC przedsiębiorczości – jak założyć firmę (30 godzin) - dla 1 Uczestnika Projektu,
 14. Kurs komputerowy z pakietem biurowym (60 godzin) – dla 1 Uczestnika Projektu,
 15. Kurs kosmetyczny z modułem wizażu i stylizacji paznokci (80 godzin) – dla 1 Uczestnika Projektu,
 16. Kurs stylizacji paznokci (30 godzin) – dla 1 Uczestnika Projektu,
 17. Kurs księgowość komputerowa od podstaw (100 godzin) – dla 1 Uczestnika Projektu,
 18. Kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego z wymianą butli gazowej (110 godzin)  – dla 1 Uczestnika Projektu,
 19. Kurs spawania metodą MAG (153 godz., łącznie z egzaminem państwowym na uprawnienia), – dla 2 Uczestników Projektu
 20. Kurs sprzedawcy-fakturzysty z obsługą komputera i kasy fiskalnej (90 godzin) – dla 6 Uczestników Projektu,
 21. Kurs obsługi komputera i kasy fiskalnej oraz terminala płatniczego (60 godzin) – dla 2 Uczestników Projektu.

łącznie dla planowanych 97 Uczestników Projektu (UP) „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam!”, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, wraz z ośrodkami pomocy społecznej powiatu dąbrowskiego.

II. Założenia do organizacji:

A. Kursy zawodowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i prowadzeniu kursów zawodowych dla Uczestników Projektu „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam!” . Kursy dla zasady powinny być realizowane na terenie powiatu dąbrowskiego, chyba że z uwagi na specyfikę kursu będzie musiał być zorganizowany poza powiatem dąbrowskim. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wynajmu lokalu, jak też zapewni dojazd bądź pokryje koszty dojazdu na kurs dla Uczestników kursu zamieszkałych poza miejscowością w której kurs będzie zorganizowany.

 1. Wymagania wobec osób prowadzących zajęcia:
  1. Wykonawca w ramach przedmiotu zmówienia zapewni co najmniej: wykładowców lub/i instruktorów posiadających doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonego przynajmniej jednego kursu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, szkolenia z zakresu tematyki kursu, jaką będzie wykładać na kursie (zajęcia praktyczne i teoretyczne) potwierdzone odpowiednimi referencjami lub innym równoważnym dokumentem oraz posiada ukończony kurs pedagogiczny, studium pedagogiczne, studia pedagogiczne lub inny dokument uprawniający do prowadzenia zajęć,
  2. wykształcenie kierunkowe związane z przeprowadzeniem danego kursu,
  3. udokumentowane doświadczenie w pracy w projekcie systemowym realizowanym w obszarze wykluczenia społecznego w ramach organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych min. 3 lata doświadczeń i min 1 kurs z wymienionych w specyfikacji świadczony na rzecz klientów instytucji działających w obszarze wykluczenia społecznego (rekomendacje, referencje, świadectwo pracy z opinią - do wglądu przed podpisaniem umowy).
 2. Termin realizacji; październik 2014 – 20 grudnia 2014r. w godzinach: 8.00-18.00 w dniach: od poniedziałku do soboty – przedstawienie harmonogramu kursów przed podpisaniem umowy do akceptacji i dołączenie po zaakceptowaniu jako załącznik do umowy.
 3. Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 97 planowanych Uczestników Projektu;
 4. Wymogi organizacyjne:
  4.1. Program szkoleń zawodowych winien być zgodny z krajowymi standardami kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkolenia zawodowego znajdującymi się w internetowej bazie danych, znajdującej się na serwerze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl
  4.2. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki lokalowe i BHP dla uczestników kursu podczas realizacji zamówienia. Pomieszczenie musi posiadać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe oraz musi być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne tj flipchart, zestaw pisaków, projektor multimedialny, zestawy komputerowe oraz wszelkie pomoce niezbędne do przeprowadzenia zajęć w ramach kursów. Miejsce odbywania zajęć praktycznych powinno gwarantować solidne przygotowanie uczestników kursu i realizację programu szkolenia. Podczas zajęć praktycznych należy zapewnić niezbędną i optymalną ilość nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych dostosowaną do liczby uczestników szkolenia. Kurs nr 7, 8, 15 i 16 mają odbywać się w salonach kosmetycznym/fryzjerskim.
  4.3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewnia uczestnikom materiały edukacyjne dotyczące tematyki warsztatów, materiały pomocnicze niezbędne do realizacji części praktycznych do wykorzystania podczas zajęć i oddaje je uczestnikom na własność.
  4.4. Zajęcia praktyczne w ramach kursów nr 5 i nr 6, z zasady będą prowadzone z wykorzystaniem kwiatów i roślin żywych.
  4.5. Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczania na materiałach edukacyjnych, informację: „Projekt „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" oraz logotypu Programu Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny.
  4.6 Wykonawca na swój koszt zapewni w trakcie kursów dla uczestników przerwy kawowe - kawę, herbatę, wodę, soki, cukier, kruche ciastka lub drożdżówki.
  4.7 W przypadku konieczności dojazdu Uczestnika Projektu na zajęcia do Dąbrowy Tarnowskiej (lub do innej miejscowości, w której będą odbywały się zajęcia) – Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania dojazdu na własny koszt ewentualnie do zwrotu kosztów dojazdu z gminy właściwej dla miejsca zamieszkania Uczestnika do Dąbrowy Tarnowskiej (i z powrotem). Kwota zwrotu kosztów będzie adekwatna do ceny biletu dostępnej komunikacji publicznej i liczby dni zajęć na których był obecny Uczestnik (w oparciu o listy obecności).
  4.8 Do oferty Wykonawca załączy Program kursów zawierający w szczególności:
 • nazwę i zakres szkolenia,
 • czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
 • cele szkolenia,
 • plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej,
 • treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
 • wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
 • sposób sprawdzania efektów szkolenia.

Program szkolenia musi zawierać informację o miejscu odbywania zajęć teoretycznych i praktycznych. Szczegółowy program kursów i terminy ich realizacji zostanie ustalony i przyjęty przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy z Wykonawcą. Pisemny harmonogram zajęć w ramach każdego ze szkoleń (kursów) otrzyma przed rozpoczęciem zajęć każdy z zakwalifikowanych uczestników.

4.9 Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników kursów przez prowadzenie imiennych list obecności, a także bieżącego informowania Zamawiającego (kierownika organizacyjnego projektu,) o każdej nieobecności osoby, która planowo powinna uczestniczyć w zajęciach.
4.8 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dziennik zajęć zawierający głównie daty i godziny prowadzonych zajęć, tematykę zajęć, zgodnie z zaproponowanym i zaakceptowanym harmonogramem i konspektem kursów, ankiety ewaluacyjne przed i po spotkaniach
4.9 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowana egzaminu wewnętrznego ze zdobytej wiedzy oraz wydania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodnie z Rozp. Ministra Edukacji i Nauki z 11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia powinno zawierać: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. W ramach kursu nr. 10, 11, 12, 18, 19 - Uczestnik Projektu ma mieć opłacony pierwszy egzamin państwowy.
4.10 Wykonawca usługi szkoleniowej (instytucja szkoleniowa) zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków beneficjentów kursów, wskazanych przez Zamawiającego (od dnia rozpoczęcia kursu do dnia zakończenia). Listę tych osób Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia.
4.11 Kursy zawodowe będą prowadzone w poszczególnych gminach (miejscowościach) w oznaczonych w tygodniu terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym w formie załącznika do umowy (harmonogram).
4.12 Umieszczenie wszystkich kursów w rejestrze na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pl oraz www.pociagdokariery.pl.
4.13 Do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu realizacji zadania składanie sprawozdań ilościowych i jakościowych z przeprowadzonych kursów, list obecności z zakończonych kursów oraz wydawanie zaświadczeń i opinii na potrzeby Zamawiającego, oznaczanie dokumentów prawidłowymi logami wg wytycznych Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

III. OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z CPV:

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 20.12.2014 r.

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego.

VII. OFERY WARIANTOWE ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. O zmówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp dotyczące:
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadania wiedzy i doświadczenia,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zadania
 1. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w którym członkowie konsorcjum upełnomocnili jeden podmiot do reprezentowania wszystkich w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust 2 Pzp), które musi obejmować również wszystkie czynności podejmowane przez wykonawców w trakcie postępowania (w tym podpisanie oferty).
  Żaden z podmiotów występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wyraża zgodę na częściową realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.
 2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

...

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4000,00zł, (słownie złotych: cztery tysiące, 00/100 groszy).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 13.10.2014r. do godz. 9.30.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku wymienionych poniżej formach:

 • gotówkowej,
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (dalej: „ustawa PARP” Dz.U. 2007 nr 42 poz. 275).

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy MGOPS w Dąbrowie Tarnowskiej w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej, Nr 03 9462 0003 2001 0000 4170 0003 z dopiskiem “Wpłata wadium – sprawa nr FK.271.6.2014”.

Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy PARP, Wykonawca winien złożyć w formie oryginału w MGOPS w Dąbrowie Tarnowskiej (33-200 Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34) lub załączyć w formie oryginału do oferty, w takim przypadku oferta musi zawierać także kopię tych dokumentów.

...

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę stanowi wypełniony druk „Oferta'' z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

Oznaczenie (adresowanie) ofert

Ofertę należy umieścić w zamkniętej i zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do terminu otwarcia ofert.

Kopertę należy zaadresować:

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
33-200 DĄBROWA TARNOWSKA, RYNEK 34

Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco:

„Oferta przetargowa: na zorganizowanie i przeprowadzenie: kursów zawodowych dla Uczestników Projektu „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam!” - nie otwierać przed
13.10.2014r do godz.10.00”.

 

...

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania w tym samym dniu. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości:

 • stan nienaruszenia kopert z ofertami,
 • numer oferty (w kolejności jej złożenia),
 • nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
 • podane w ofertach ceny,

Informacje te przekazuje się niezwłocznie wykonawcom którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy złożyć w: siedzibie

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej
(Sekretariat pok. nr 9)

Termin składania ofert upływa dnia:

13.10.2014r do godz.9.30

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Złożona oferta zostaje oznakowana datą i godziną wpływu.

Zmiany, wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak ww. zasady składania oferty z dopiskiem: „ZMIANA"

Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem że pisemne powiadomienie o wycofaniu wpłynie do zmawiającego przed upływem terminu składania ofert (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznaczone napisem wycofanie będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Jeżeli oferta składana jest przez konsorcjum, to oferta, wszelkie poprawki i zmiany oraz wycofanie mają być podpisane przez osoby reprezentujące podmiot upoważniony do działania w imieniu konsorcjum (lidera).

Koperty oznaczone „WYCOFANIE" zostaną otwarte w pierwszej kolejności zaś koperty oznaczone: „ZMIANA" w następnej kolejności.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 13.10.2014r. o godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego

...

XXIV DRUKI, ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1) Wzór umowy

2) Formularz „OFERTA"

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p

4) Formularz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.

6) Formularz wykazu usług pomyślnie zrealizowanych przez Wykonawcęz uwzględnieniem poziomu organizacyjnego partnerstwa (liczby partnerów)

7) Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej