Jesteś tutaj

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wielodniowych w formie wyjazdowej i stacjonarnej

SKRÓCONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wielodniowych w formie wyjazdowej i stacjonarnej  w związku z realizacją przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej z powiatu dąbrowskiego projektu pod nazwą „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ZAMAWIAJĄCY:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
33-200 Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34
tel. 14 642 29 15 fax. 14 642 29 15

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


Dąbrowa Tarnowska, 03.06.2014r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

FK.271.4.1.2014

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wielodniowych w formie wyjazdowej i stacjonarnej w związku z realizacją przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej z powiatu dąbrowskiego projektu pod nazwą „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 117629 - 2014; data zamieszczenia: 01.06.2014r. do zamawiającego wpłynęły pytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

PYTANIE NR 1

„Jest podana ilość godzin 30 nie podano ile godz. max można przewidzeń na 1 dzień szkoleniowy”

ODPOWIEDŹ

Na jeden dzień szkoleniowy w ramach warsztatów wyjazdowych przewiduje się 6 godzin zajęć, zgodnie z wytycznymi WUP w Krakowie.

PYTANIE NR 2

"W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym usługi zorganizowania warsztatów wielodniowych w formie wyjazdowej i stacjonarnej , proszę o odpowiedz dotyczącą pozycji  X , punk 1 strona 11, SIWZ. Pytanie brzmi, czy Zamawiającemu chodzi o Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych będących w gestii WUP, czy o akredytację instytucji szkoleniowej będącej w gestii Kuratorium a nie jak mylnie podano w w/w punkcie w gestii WUP proszę uściślić czy to ma być wpis do rejestru instytucji szkoleniowych czy Akredytacja?"

ODPOWIEDŹ

Zapis dotyczy rejestru instytucji szkoleniowych WUP właściwego dla siedziby danej instytucji szkoleniowej

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdziła
Halina Sarat
Zastępca Dyrektora MGOPS w DT


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu cyklu warsztatów grupowych (w formie stacjonarnej i wyjazdowej) dla Uczestników Projektu „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam!”, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z ośrodkami pomocy społecznej w powiatu dąbrowskiego z gminy: Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin.

Usługa będzie zrealizowana w ramach następujących warsztatów:

 1. Warsztaty Kompetencji Społecznych
 2. Warsztaty Motywacyjne dla Kobiet
 3. Warsztaty Kompetencji Społecznych dla Młodzieży
 4. Warsztaty Doradztwa Zawodowego.

Okres realizacji zamówienia – w terminie do 30 listopada 2014r.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE -  WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH WARSZTATÓW:

 1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewnia uczestnikom materiały edukacyjne dotyczące tematyki warsztatów, materiały papiernicze i pomocnicze  do wykorzystania podczas zajęć i oddaje je uczestnikom na własność oraz jeden komplet dla zamawiającego.
 2. Wykonawca zapewni sale do prowadzenia zajęć grupowych wielkością stosowną do liczby uczestników (min na 30 osób) w liczbie 1 sala dla 1 grupy uczestników; pomieszczenie musi posiadać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe oraz musi być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne tj. flipchart, zestaw pisaków, projektor multimedialny, ekran.
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczania na materiałach edukacyjnych, informacji: Projekt „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotypu Programu Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny oraz indywidualne logo projektu udostępnione przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenie ankiety dotyczącej tematyki warsztatów (przed i po warsztatach) oraz ankietę dotyczącą organizacji warsztatów (po zakończeniu warsztatów). Treść ankiety musi być uzgodniona z Zamawiającym.
 5. W razie potrzeby, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi rekomendacje (opinie) dotyczące danego uczestnika.
 6. Wykonawca przygotuje stosowne certyfikaty poświadczające udział uczestnika w poszczególnych warsztatach (warsztaty A, B, C, D). Certyfikaty zostaną wręczone uczestnikom na zakończenie każdego z wymienionych warsztatów. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest obecność uczestnika na wszystkich zajęciach (Zamawiający dopuszcza możliwość absencji uczestnika w wyjątkowo uzasadnionych i zgłoszonych Zamawiającemu sytuacjach).
 7. W przypadku warsztatów o charakterze wyjazdowym:
  1. Wykonawca zapewni, że uczestnicy przewożeni będą zgodnie z obowiązującymi w zakresie przewozu osób przepisami prawa (m.in. aktualne badania techniczne pojazdów, którym będą podróżować uczestnicy, aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - dla przewoźnika, odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowców), pojazdy muszą być wyposażone w sprawną klimatyzację.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas przejazdów i pobytu (min. 5.000 zł/os).
  3. Wykonawca dokona opłaty klimatycznej za wszystkich uczestników wyjazdu jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka.
  4. W przypadku organizowania warsztatów wyjazdowych dla kilku grup uczestników wyjeżdżających wraz z dziećmi, dopuszcza się możliwość wyjazdu maksymalnie dwóch grup uczestników (2 x ok. 20 uczestników) w tym samym terminie pod warunkiem, że ośrodek w którym będzie zorganizowany pobyt i warsztaty ma możliwość zapewnienia niezbędnej liczby sal zarówno do prowadzenia warsztatów jak również pomieszczeń niezbędnych dla zorganizowania zajęć dla dzieci (podzielonych na grupy wiekowe liczące nie więcej jak 15 dzieci w grupie) – szczególnie w okresie niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających zajęcia na świeżym powietrzu. Zasadą jest, że pomiędzy grupą kończącą warsztaty a następną grupą uczestników, która przyjedzie na warsztaty musi być zachowana odstęp min. 1 doby. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, kiedy pobyt i zajęcia dla dwóch grup uczestników będą zorganizowane w różnych ośrodkach (pensjonatach, hotelach itp.).
 8. W przypadku warsztatów o charakterze stacjonarnym Wykonawca zapewni zwrot kosztów dojazdu na warsztaty tym uczestnikom, którzy zamieszkują w miejscowości innej niż miejscowość, w której organizowane są warsztaty ewentualnie zapewni dojazd tych uczestników na warsztaty.
 9. Szczegółowy  harmonogram zajęć zostanie ustalony i przyjęty w dniu podpisania umowy z Wykonawcą.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników zajęć (warsztaty, grupy wsparcia) przez prowadzenie imiennych list obecności, a także bieżącego informowania Zamawiającego (kierownika projektu,) o każdej nieobecności osoby, która planowo powinna uczestniczyć w zajęciach.
 11. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dziennik zajęć zawierający głównie daty i godziny prowadzonych zajęć, tematykę zajęć, zgodnie z zaproponowanym i zaakceptowanym harmonogramem i konspektem spotkań, ankiety ewaluacyjne przed i po spotkaniach.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości beneficjentów do 10%.

...

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30.11.2014 r.

VI.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII.  ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówień uzupełniających do 50% wartości realizowanego zamówienia.

VIII.  OFERY WARIANTOWE ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IX.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. O zmówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dotyczące:
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadania wiedzy i doświadczenia,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zadania
 1. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w którym członkowie konsorcjum upełnomocnili jeden podmiot do reprezentowania wszystkich w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust 2 Pzp), które musi obejmować również wszystkie czynności podejmowane przez wykonawców w trakcie postępowania (w tym podpisanie oferty).
  Żaden z podmiotów występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wyraża zgodę na częściową realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.
 2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

X. Opis sposobu spełnienia poszczególnych warunków

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku należy wykaże  posiadanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz wpis do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Firmy Szkoleniowe – akredytacja WUP.  Wykonawca dołączy do oferty zezwolenie - zaświadczenie o wpisie. Na podstawie  złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.

2.Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu potwierdzenia spełniania warunku należy wykazać dysponowanie przy realizacji zamówienia osobami prowadzącymi zajęcia z uczestnikami zgodnie z wymogami dla poszczególnych usług objętych zamówieniem. Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia potwierdzone referencjami lub innym dokumentem równoważnym, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca musi dysponować zarówno wiedzą z zakresu organizacji działań jak w opisie przedmiotu zamówienia ale także min 3 letnim doświadczeniem z zakresu realizacji takich usług w ramach projektów POKL realizowanych dla beneficjentów pomocy społecznej. W szczególności Wykonawca musi dysponować doświadczeniem z zakresu pomyślnej realizacji min. dwóch usług o charakterze kilkudniowego (min. 5-dniowego) wyjazdu dla grupy każdorazowo min. 100 osób (w trakcie jednego wyjazdu) w tym dla ok 60 dzieci, realizowanego na zlecenie partnerstwa utworzonego przez min. 3 jednostki organizacyjne pomocy społecznej dla beneficjentów pomocy społecznej w ramach projektów POKL, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wymieniony warunek musi być potwierdzony odpowiednim dokumentem (np. referencje, pozytywna opinia itp.). Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.

3.Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu spełniania warunku należy wykazać, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 30 000 PLN. Wykonawca dołączy do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Nie spełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

...

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami
Małgorzata Sadowniczyk – Kierownik Merytoryczny Projektu  MGOPS
Adres e-mail:  malgorzata.sadowniczyk@gmail.com
Tel. 507 747 551

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA

1. Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy  złotych, 00/100 groszy).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 09.06.2014r. do godz. 9:30.

...

XVIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę stanowi wypełniony druk „Oferta'' z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

Oznaczenie (adresowanie) ofert

Ofertę należy umieścić w  zamkniętej i zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do terminu otwarcia ofert.

Kopertę należy zaadresować:

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
33-200 DĄBROWA TARNOWSKA , RYNEK 34

Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco:

„Oferta przetargowa: Na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wielodniowych w formie wyjazdowej i stacjonarnej w ramach projektu pod nazwą „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam!” w roku 2014 - nie otwierać przed 09.06.2014r. do godz. 10.00’’.

Forma oferty

Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Pożądane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Ofertę należy złączyć w sposób (spięcie lub zszycie) uniemożliwiający dekompletację oferty poprzez wysunięcie się którejkolwiek z kartek. Dokumenty stanowiące ofertę i załączniki winny być złożone w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być zaopatrzone klauzulą: "za zgodność z oryginałem" i potwierdzone przez wykonawcę.

W przypadku gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)", i załączone do oferty jako odrębna część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

Podpisy

Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (firmy), w obrocie prawnym muszą podpisać:

 • druk „Oferta"
 • załączniki,
 • w miejscach w których wykonawca naniósł zmiany (poprawki).

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty winne być ponadto opatrzone pieczęcią wykonawcy.

XIX.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania w tym samym dniu. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości:

 • stan nienaruszenia kopert z ofertami,
 • numer oferty (w kolejności jej złożenia),
 • nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
 • podane w ofertach ceny,

Informacje te przekazuje się niezwłocznie wykonawcom którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy złożyć w: siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej (Sekretariat pok. nr 9)

Termin składania ofert upływa dnia: 09.06.2014 r. godz 9:30

...

Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 09.06.2014 r., godz.: 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

...

XXIV.  DRUKI, ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

 1. Wzór umowy,
 2. Formularz „OFERTA",
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
 4. Formularz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
 6. Wykaz usług,
 7. Oświadczenie zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy Pzp.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej