Jesteś tutaj

„Małopolska Niania 3.0" w latach 2024-2026. 

W związku z realizowanym przez Samorząd Województwa Małopolskiego Zadaniem „Małopolska Niania 3.0” w latach 2024 - 2026 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadza rozeznanie wśród mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska w zakresie zainteresowania rodziców powyższym programem.

Samorząd Województwa Małopolskiego konsekwentnie kontynuuje realizowaną od wielu lat w regionie politykę wspierania Małopolan w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia przez rodziców niani do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Program przewiduje pomoc pracującym rodzicom dzieci w wieku do 3 lat zamieszkujących w województwie małopolskim, którzy są zatrudnieni lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą i w związku z koniecznością wykonywania pracy zawodowej mają problem z opieką nad dzieckiem w wieku do lat 3. Wsparcie adresowane jest w szczególności do rodziców pozostających w trudnej sytuacji, tj. rodziców: z niepełnosprawnościami, wychowujących dzieci do lat 3 z niepełnosprawnościami, samotnie wychowujących dzieci.

Pomoc będzie przyznawana w formie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani. W wyjątkowej sytuacji, tj. wówczas, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, wsparciem może być również objęte dziecko, które w okresie udzielania wsparcia ma ukończony 20 tydzień życia, ale w dniu zakończenia danego roku szkolnego, w którym udzielane jest wsparcie ma ukończony nie więcej niż 4 rok życia.

Świadczenie pieniężne może być przyznane rodzicom, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie w roku 2023 nie przekroczył 2400 zł (400% kwoty 600 zł).

Koszty zatrudnienia niani pokrywane będą w 40% ze środków samorządu województwa, w 30% ze środków samorządu gminy (wkładu własnego gminy) i w 30% ze środków rodzica (wkładu własnego rodzica). W ramach Zadania „Małopolska Niania 3.0” rodzice mogą otrzymać świadczenie finansowe ze środków publicznych w maksymalnej wysokości: 3 360 zł/miesięcznie (tj. ze środków Wojewody - 1 920 zł oraz ze środków własnych Gminy - 1 440 zł).

W związku z powyższym informuje się, że do MOPSiWR mogą się zgłaszać rodziny, które są zainteresowane wsparciem w ramach Zadania „Małopolska Niania 3.0”

Zgłoszenia można kierować osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, dzwoniąc na numer telefonu 14 657 83 83 lub 571 336 500, wysyłając informację faksem na numer 14 657 84 84 lub na adres e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl w terminie do dnia 25.03.2024 r.

Jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska funkcjonuje Żłobek Samorządowy przy ul. Kościelnej 25A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zapewniający opiekę dzieciom od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

Dodatkowo celem zabezpieczenia potrzeb opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych dla najmłodszych mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz umożliwienia rodzicom efektywnego łączenie życia rodzinnego i zawodowego planowana jest budowa kolejnego żłobka. Lokalizację nowego obiektu ustalono na terenach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościelnej 25A.

 

 

Więcej informacji i aktualne załączniki na stronie

 https://rops.krakow.pl/malopolska-niania/aktualnosci,malopolska-niania-3...

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej