Jesteś tutaj

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców.

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
 • sprawienie pogrzebu.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej