Jesteś tutaj

Ochrona danych osobowych

Rodo flaga UEStosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (dalej MOPSiWR) (tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks). e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl, ePUAP: /MGOPSDT/SkrytkaESP).
 2. Z inspektorem ochrony danych - Adam Mitał - można się skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 14 657 83 83 wew. 221 lub drogą elektroniczną email: iod@mopsiwr.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor MOPSiWR – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MOPSiWR,
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami MOPSiWR,
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MOPSiWR przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor MOPSiWR.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a następnie w celach archiwalnych. Okresy przechowywania danych są określone przepisami prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w MOPSiWR Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z MONITORINGU WIZYJNEGO ZAINSTALOWANEGO NA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I WSPARCIA RODZINY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

CCTV logo

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (dalej MOPSiWR) (tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks). e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl, ePUAP: /MGOPSDT/SkrytkaESP);
 2. Z inspektorem ochrony danych - Adam Mitał - można się skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 14 657 83 83 wew. 221 lub drogą elektroniczną email: iod@mopsiwr.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, ochrony mienia MOPSiWR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz art. 9a i art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 Kodeksu Pracy.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Policja, prokuratura, sądy i inne uprawnione organy;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane do państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania lub dłuższy jeżeli toczone będzie postępowanie, na wniosek pisemny uprawnionego organu;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Załącznik Wielkość
Procedura realizacji praw osób,których dane dotyczą, wskazanych w art. art. 15 -21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 64.07 KB

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej