Jesteś tutaj

Zasady postępowania w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej

Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej. Obowiązująca procedura w składa się z następujących etapów:

  1. Zgłoszenie potrzeby poprzez złożenie wniosku u pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z kompletem dokumentów tj. udokumentowaną sytuacją majątkową, dochodową i osobistą. Z wnioskiem może tez wystąpić przedstawiciel ustawowy wnioskodawcy, bądź inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej. Wniosek może być również przyjęty w formie zgłoszenia telefonicznego do protokołu.
  2. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny zainteresowanej.
  3. Ustalenie przez pracownika socjalnego wraz z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy.
  4. Podjęcie decyzji o zakresie, formie i terminie udzielenia pomocy.
  5. Wydanie decyzji w formie pisemnej o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy.
  6. Po uprawomocnieniu się decyzji - realizacja pomocy.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej