Jesteś tutaj

Dodatek osłonowy 2024 - nowy wzór wniosku

Informujemy, że zapisem art.12 ustawy z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz.U. z 2023r. poz. 2760),wprowadzono nowelizację ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.

W związku z powyższym za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. można ubiegać się o dodatek osłonowy.

 

Dodatek osłonowy przysługuje:

1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

2. Osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę tj. zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z tym, że dodatek nie przysługuje jeżeli jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Dochód gospodarstwa domowego:

dochód ustalany jest na zasadach określonych w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2023r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023r. poz. 390 z późn.zm.).

 

Do kiedy złożyć wniosek o dodatek osłonowy:

Dodatek osłonowy przysługuje osobom za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o dodatek należy złożyć do 30 kwietnia 2024r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Dodatek osłonowy wynosi w 2024 r.

 

  1. 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

  2. 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

  3. 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

  4. 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego (zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

  1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 

  2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 

  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 

  4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Formy złożenia wniosku.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska mogą składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 15 A, lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP-wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego (adres skrytki: /MGOPSDT/SkrytkaESP)

 

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Przyznanie przez organ dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest przekazana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznej zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji w urzędzie.

Nieodebrana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymaga wydania decyzji.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego na 2024r.:

/sites/default/files/wniosek%20o%20wyp%C5%82at%C4%99%20dodatku%20os%C5%82onowego%20na%20rok%202024.pdf

Klauzula Rodo

/sites/default/files/RODO.pdf

 

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej