Jesteś tutaj

Prelekcja oraz dystrybucja ulotek w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej

        W dniu 22 marca 2024 roku w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadzono prelekcje pn. „Dlaczego osoby z niepełnosprawnościami są szczególnie narażone na przemoc?”. Prelekcja dotyczyła zagadnienia przeciwdziałania przemocy domowej wobec osób z niepełnosprawnościami i została zrealizowana w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2021- 2024, a także Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Spoełcznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2027 W prelekcji wzięli udział uczestnicy i pracownicy WTZ.
      Prelekcję na temat przeciwdziałania przemocy domowej wygłosił starszy specjalista pracy socjalnej MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej - Marek Stafii. Na spotkaniu Zespół Interdyscyplinarny w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowała specjalista pracy socjalnej Agnieszka Rokita.

      Osoby z niepełnosprawnościami są szczególnie narażone na przemoc czyli zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkom rodziny powodujące u niech szkody i cierpienie oraz naruszające ich prawa. Przemoc wobec osoby z niepełnosprawnościami to jednorazowy lub powtarzający się akt, który staje się przyczyną zranienia lub niesie ryzyko zranień (bez względu na to, czy zachowanie jest intencjonalne, czy nie) osoby z niepełnosprawnościami, pozostającej w opiece opiekuna lub ze strony innych osób pozostających z nią w relacjach, które powinny zapewnić zaufanie, a w rzeczywistości są źródłem zranienia.
       Celem prelekcji było uświadomienie osób z niepełnosprawnościami na temat przysługujących praw a także wskazanie podmiotów świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą. Podczas prelekcji zapoznano uczestników spotkania z procedurą „Niebieskie Karty”, omówiono „Formularz Niebieska Karta – A” oraz „Formularz Niebieska Karta – B”. Szczegółowo omówiono również zagadnienia profilaktyczne dotyczące możliwości oraz sposobów jakimi osoby z niepełnosprawnościami mogą bronić się przed przemocą. Ponadto przedstawiono jakie działania są potrzebne, aby skutecznie przeciwdziałać przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami.
       Wszystkim uczestnikom prelekcji przekazano ulotki i broszury informacyjne na temat zjawiska przemocy domowej oraz dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy.

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej wyraża wdzięczność za współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej i serdecznie dziękuje Dyrektorowi Warsztatów Terapii Zajęciowej Panu Przemysławowi Śliwie za wyrażenie zgody na przeprowadzenie prelekcji i poświęcony czas.

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej