Jesteś tutaj

Projekt socjalny "Rodzina źródłem wartości"

Grafika do projektu socjalnego: Rodzina źródłem wartości

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej ramach planowanych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarze I "projekty socjalne mające na celu rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin", realizuje  projekt socjalny pt. "Rodzina źródłem wartości". Projekt ten dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w wysokości 13 600,00 złotych, środki własne gminy 3400,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 17 000,00  złotych.

Projekt realizowany jest od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Celem głównym projektu jest nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców, zwiększenie  kompetencji rodzicielskich oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu.

Projekt skierowany jest do 10 rodzin ( 35 osób w rodzinach)  z terenu miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

Warsztaty kompetencji rodzicielskich

Spotkanie grupowe i spotkanie indywidualne z psychologiem, podczas których rodziny zdobędą wiedzę w nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych stosowanych do zaistniałej sytuacji, korygowaniu nieprawidłowych nawyków i zastąpienie ich nawykami adekwatnymi do sytuacji, uzyskaniu umiejętności, kompetencji i wiedzy społecznej.

Warsztaty artystyczne

Udział w warsztatach  pozwoli rodzicom i dzieciom spędzić  wspólnie  czas wolny, pogłębią kontakt fizyczny i emocjonalny rodzic-dziecko. Pozwolą rodzicom na obserwację własnego dziecka podczas zajęć z rówieśnikami w grupie, pozwolą rozwijać talenty, pobudzać wyobraźnię, rozbudzać zainteresowania.

Przewidywane efekty:

 • wzmocnienie więzi emocjonalnych rodzic-dziecko, kształtowanie dziecka rozwój, fizyczny, zmysłowy, emocjonalny, zdolność do rozwoju i samorealizacji, umiejętność przezwyciężania nawyków myślowych, wrażliwość na los drugiego człowieka.
Trener kulinarny prowadzący warsztaty żywieniowe

W ramach prowadzonych warsztatów będzie można zdobyć wiedzę dotyczącą zasad racjonalnego żywienia, pozwalające nabyć umiejętności dotyczących wyborów produktów spożywczych oraz planowania zdrowej diety. Uświadomienie roli posiłków w codziennej diecie w odniesieniu do zaleceń żywieniowych.

Pielęgniarka środowiskowa

Spotkania te obejmą edukację zdrowotną pod kątem profilaktyki z zakresu higieny osobistej, zwalczania wszawicy, próchnicy zębów oraz szczepień dzieci. Rodzice zdobędą wiedzę jak reagować podczas objawów choroby u dzieci, gorączki. Na jakie symptomy zwracać uwagę podczas rozwoju dzieci.

Przewidywane efekty:

 • poszerzenie wiedzę w zakresie higieny, pielęgnacji dzieci,
 • poszerzenie wiedzy na temat objawów chorobowych,
 • zdobycie wiedzy o udzielaniu pomocy przedlekarskiej  w nagłych przypadkach,
 • poszarzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa dzieci, warunków sanitarnych.
Doradca zawodowy

W ramach prowadzonych spotkań  uczestnicy będą mogli zdobyć informację na temat bazy ofert pracy w oparciu o indywidualne predyspozycje, zdobyć wiedzę jak  podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz jakie są  realizowane projekty  skierowane do osób bezrobotnych i jak skutecznie poruszać się po rynku pracy.

Przewidywane efekty:

 • umiejętność poruszania się po rynku pracy,
 • umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości i samooceny
 • podniesienie poziomu motywacji w poszukiwaniu zatrudnienia,- wzrost odpowiedzialności za własne życie.

Spotkanie z psychoterapeutą

W ramach prowadzonych spotkań rodzice zapoznają się z zagrożeniami dla dzieci, jakie pojawiają się w cyberprzestrzeni. Dowiedzą się czym jest uzależnienie od telefonu, komputera, Internetu, jakie są główne przyczyny uzależnienia od komputera i Internetu, czym grozi uzależnienie jakie są jego skutki. Zdobędą wiedzę jak zapobiegać, jaką profilaktykę stosować, aby nie dopuścić do uzależnienia.

Przewidywane efekty:

 • poszerzenie wiedzy o potencjalnych zagrożeniach w cyberprzestrzeni,
 • zdobycie wiedzy dot. umiejętnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego wspólnie z dziećmi,
 • zdobycie wiedzy jak przeciwdziałać uzależnieniom u dzieci od komputera, Internetu.
 • jak prawidłowo reagować na niekojące  zachowania dzieci
 • zdobycie wiedzy, gdzie szukać pomocy.
Spotkanie z asystentem rodziny

Celem spotkania będzie rozpowszechnienie wiedzy w zakresie działań i możliwości asystenta rodziny, zakres jego działań i form pomocy w przezwyciężaniu pojawiających się problemów w rodzinie. Zaprezentowanie realnych wyników dotychczasowych działań i osiągniętych efektów.

Przewidywane efekty:

 • rodzina zna swoje możliwości i uprawnienia,
 • zdobywa wiedzę i informację o instytucjach działających na rzecz rodzin i poprawy ich funkcjonowanie,
 • zwiększenie bezpieczeństwa,
 • świadomość udzielanego wsparcia i pomocy w sytuacji zagrożenia.

W ramach projektu socjalnego odbędzie spotkanie Mikołajkowe, podczas którego wszyscy  uczestnicy otrzymają mały upominek.

Projekt socjalny "Rodzina źródłem wartości" wzmocni więzi emocjonalne pomiędzy rodzicami a dziećmi. Ponadto projekt umożliwi opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności niezbędnych do utrzymania dobrych kontaktów i relacji z dzieckiem. Poznanie i zrozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka, świadomość własnych celów i wychowania , umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań, naukę rozmawiania o uczuciach , podnoszenie kompetencji wychowawczo-rodzicielskich, budowanie poprawnych relacji rodzic-dziecko. Rozpowszechnienie wiedzy w zakresie działań i możliwości asystenta rodziny, ukazania realnych wyników dot. skuteczności tych działań. Ponadto działania zaproponowane w projekcie mają na celu wyposażyć jego uczestników w niezbędne umiejętności radzenia sobie z codziennymi trudnościami, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia, rozszerzyć przygotowanie zawodowe, podnieść zdolność samodzielnego poruszania się na rynku pracy. Wzmocnienie  zdolności samorealizacji i pokonywania trudności dnia codziennego.

Godło i flaga Polski

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej