Jesteś tutaj

Spotkanie rekarutacyjne z kandydatami na uczestników KISu

Spotkanie rekrutacyjne KISW dniu 24 stycznia 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się pierwsze spotkanie z kandydatami na uczestników Projektu pn.: "KIS - na terenie subregionu tarnowskiego" realizowanego przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe, Typ projektów A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020).

W ramach rekrutacji uczestnictwa w Projekcie każdy z kandydatów do Projektu odbył spotkanie z doradcą zawodowym w celu ustalenia Indywidualnego Planu Działania, określającego formy wsparcia.

W wyniku rekrutacji do w/wym. Projektu zostało zakwalifikowanych 9 osób z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Fotografie: 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej