Jesteś tutaj

Zajęcia edukacyjne pn.: „Jestem bezpieczny w niebezpiecznym świecie”

        W dniu 27 marca 2024 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się zajęcia edukacyjne skierowane do uczniów pn.: Jestem bezpieczny w niebezpiecznym świecie” .
     Zajęcia przeprowadzono w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Głównymi celami przeprowadzonych zajęć było poszerzenie wiedzy na tematy dotyczące m. in. zjawiska przemocy rówieśniczej w szkole i cyberprzemocy, sposobów reagowania i możliwości pomocy w sytuacji doznawania przemocy ze strony rówieśników lub bycia jej świadkiem.

       W spotkaniu uczestniczyło 15 uczniów klasy IV b wraz z wychowawcą klasy – Panem Dariuszem Chrabąszcz. Zajęcia wygłosił starszy specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej - Marek Stafii. Na spotkaniu Zespół Interdyscyplinarny w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowała również Z-ca Przewodniczącej zespołu - specjalista pracy socjalnej Ewa Światłowska.
      Podczas zajęć prowadzono działania edukacyjne na temat przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. Zapoznano dzieci z formami przejawiania się przemocy rówieśniczej w szkole, pouczono jak uczniowie mogą bronić się przed przemocą rówieśniczą oraz jakie działania są potrzebne, aby skutecznie przeciwdziałać przemocy rówieśniczej w szkole. Edukowano uczniów o obowiązku zgłaszania występowania przemocy rówieśniczej w szkole, w drodze do szkoły, po zajęciach szkolnych oraz zwrócono uwagę, iż uczniowie będąc świadkami przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, mogą na nią skutecznie reagować: „Nie bądź obojętny – reaguj!”. Ponadto prowadzono z uczniami rozmowy na temat właściwego postępowania, podkreślano świadomość wyboru i prawa do decydowania, jak może wyglądać bezpieczne otoczenie.
       Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych m. in. definiowały przemoc, wskazywały przyczyny przemocy, rozpoznawały zagrożenia związane z przemocą, a także z chęcią opowiadały o bezpośrednich zdarzeniach związanych z przemocą rówieśniczą. Uczniowie wypełnili również anonimowe ankiety nt. „Moje zachowanie wobec kolegów/koleżanek” mające na celu weryfikacje poziomu problemu przemocy rówieśniczej. Analiza wyników ujawniła niepokojące informacje na temat dopuszczania się przez dzieci zachowań mających znamiona przemocy i dała potwierdzenie znaczeniu działań edukacyjnych i profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Pracownicy socjalni prowadzili działania informacyjne na temat konsekwencji stosowania przemocy, zarówno prawnych jak i społecznych, mających odzwierciedlenie w stosunkach rówieśniczych takich jak poczucie wykluczenia.
      W ramach edukacji i profilaktyki wszystkim uczestnikom zajęć przekazano ulotki i broszury informacyjne na temat zjawiska przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy oraz przekazano dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomoc i wsparcie dzieciom doświadczającym przemocy.
       Na ręce wychowawcy – Pana Dariusza Chrabąszcz przekazano również ulotki i broszury skierowane do nauczycieli i rodziców z zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy, jako jednej z form przemocy rówieśniczej.

       Spotkanie zrealizowane było dzięki uprzejmości Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej Pani Anny Fido, za co serdecznie dziękujemy.

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej